دوره آموزشی امنیتی و برنامه امنیت فرودگاه

زمان برگزاری: 4 الی 5 آبان

مجری: شرکت توسعه بندر فرودگاه

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن ابن سینا