جلسه کارگروه تنظیم بازار

زمان برگزاری: 22 خرداد

مجری: معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خوارزمی