جلسه هیأت سوریه با اصناف کیش

زمان برگزاری: 29 آبان

مجری: شرکت همایش فرازان عصر جدید

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی