جلسه هم اندیشی بانک‌ها و موسسات اعتباری

زمان برگزاری: 7 خرداد

مجری: معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی