جلسه هماهنگی با اداره تعزیرات

زمان برگزاری: 24 آبان

مجری: اداره بازرگانی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خوارزمی