جلسه مزایده

زمان برگزاری: 3 مرداد

مجری: شرکت سرمایه گزاری و توسعه کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خوارزمی