جلسه مدیرعامل شرکت با اصحاب رسانه

زمان برگزاری: 9 مرداد

مجری: شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی