جلسه مدیرعامل سازمان با نمایندگان اصناف کیش

زمان برگزاری: 2 مرداد

مجری: اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی