جلسه مدیرعامل سازمان با فعالان هنری و فرهنگی

زمان برگزاری: 13 مرداد

مجری: اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی