جلسه فدراسیون های ورزشی کل کشور ( با حضور وزیر ورزش )

زمان برگزاری: 27 تیر

مجری: شرکت عمران ، آب و خدمات کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی + VIP