جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش

زمان برگزاری: 15 اردیبهشت

مجری: روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی