جلسه در خصوص گاز رسانی به نیروگاه های کیش

زمان برگزاری: 11 خرداد

مجری: معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی