جلسه درآمدهای پایدار

زمان برگزاری: 11 خرداد

مجری: معاونت توسعه مدیریت سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خوارزمی