جلسه دبیر شورایعالی مناطق ازاد با رئیس سازمان ثبت اسناد کشور

زمان برگزاری: 14 اردیبهشت

مجری: اداره کل حوزه مدیر عامل سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس , رازی