جلسه داخلی

زمان برگزاری: 10 الی 12 دی

مجری: شرکت همایش سازان عصر جدید

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس