جلسه بررسی آیین نامه ماده 88 قانون نظام صنفی

زمان برگزاری: 10 مهر

مجری: معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خوارزمی