تجلیل از پرسنل شرکت

زمان برگزاری: 23 مهر

مجری: شرکت آرتین فناوران بختیاری

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن ابن سینا