تبلیغات

کلیه نمایشگاهها می بایستی بطور گسترده در سطوح داخلی و خارجی اطلاع رسانی و تبلیغ گردد و شرکت کنندگان و مجریان موظفند تبلیغات مربوطه را پس از هماهنگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و با روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش انجام دهند .
کلیه امور تبلیغات از جمله نصب بیلبورد و غیره توسط مجری ها و شرکت کنندگان فقط در حریم غرفه امکانپذیر می باشد لذا هر گونه فعالیت خارج از حریم غرفه می بایستی با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش انجام پذیرد .
جهت تبلیغات محیطی نمایشگاه های کیش (بیلبوردهای تبلیغاتی دیواره نمایشگاه)و نصب بیلبورد های تبلیغاتی نمایشگاهها در سطح جزیره توسط شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش صورت می پذیرد ، می توانید با شرکت پیمانکار تبلیغات محیطی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش تماس حاصل نمایید.
جهت اطلاعات بیشتر
تلفن تماس : 07644421570 - داخلی 103