برنامه ریزی مصرف بهینه انرژی

زمان برگزاری: 18 خرداد

مجری: معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خوارزمی