بررسی و تأمین نیازمندی های ارتباطی کیش پیرو جام جهانی قطر

زمان برگزاری: 28 تیر

مجری: شرکت تله کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی