اکران فیلم سینمایی

زمان برگزاری: 24 آبان

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس