اکران فیلم سینمایی " روزهای ناتمام "

زمان برگزاری: 29 فروردین

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خوارزمی