اولین جلسه جامعه مهندسین کیش

زمان برگزاری: 14 تیر

مجری: شرکت عمران ، آب و خدمات کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی