ارائه کلان روند فولاد

زمان برگزاری: 12 آبان

مجری: شرکت پشتیبانی فولاد مبارکه

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: اتاق مذاکره