اجلاس رضایتمندی مشتری

زمان برگزاری: 28 اردیبهشت

مجری: شرکت اتجاد مدیران برتر

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس